PRIVACYBELEID EN -CLAUSULES

 

Het doel van deze verklaring is gebruikers op de hoogte te brengen van het algemene privacybeleid en het beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens van Basim Design S.L. Dit privacybeleid kan variëren naargelang de wettelijke vereisten of de zelfregulering, zodat gebruikers wordt aangeraden het regelmatig te raadplegen. Zij is van toepassing wanneer de gebruikers besluiten een formulier in te vullen waarmee persoonsgegevens worden verzameld, onverminderd hetgeen is aangegeven in de “Privacyclausule” die op elk specifiek formulier van toepassing is. 

 

GEBRUIK EN BEHANDELING VAN DE GEGEVENS. 

 

Basim Design S.L. is zich terdege bewust van het gebruik en de behandeling die moet worden gegeven aan de persoonlijke gegevens die kunnen worden vereist of die kunnen worden verkregen van de gebruikers op haar webpagina’s om de aangeboden diensten te beheren of om hen commerciële mededelingen te sturen over producten of diensten die voor hen van belang kunnen zijn. 

 

GEHEIMHOUDING EN BEVEILIGING VAN DE GEGEVENS. 

 

Basim Design S.L. verplicht zich tot het nakomen van haar verplichting tot geheimhouding van de persoonlijke gegevens en haar bewaarplicht, en zal de nodige technische en organisatorische maatregelen treffen die de veiligheid van de persoonlijke gegevens garanderen en wijziging, verlies, behandeling of ongeoorloofde toegang voorkomen, rekening houdend met de stand van de techniek, volgens wat is vastgelegd in de RLOPD. Basim Design S.L. kan echter niet instaan voor de absolute ondoordringbaarheid van het internetnetwerk en dus ook niet voor de schending van de gegevens door frauduleuze toegang ertoe door derden. 

 

GEBRUIK VAN COOKIES. 

 

Het web van Basim Design S.L. maakt gebruik van cookies. De cookie is een klein tekstbestand dat de server van de website op de harde schijf van de apparatuur van de gebruiker plaatst om statistische gegevens over zijn navigatie op de site te verzamelen en om de visualisering van reclame-inhoud mogelijk te maken. Zij bevatten geen persoonsgegevens. De gebruiker kan zijn browser zo instellen dat hij de installatie van cookies aanvaardt of weigert, of dat hij ze verwijdert zodra hij klaar is met surfen op de website. 

 

Basim Design S.L. adviseert en dankt de gebruiker echter om de acceptatie van cookies te activeren om preciezere gegevens te verkrijgen om de inhoud te verbeteren en aan te passen aan de voorkeuren van de gebruiker. Basim Design S.L. is niet 

 

verantwoordelijk voor het feit dat het deactiveren van de cookies de goede werking van de webpagina’s kan verhinderen. 

 

INSCHRIJVING EN REGISTRATIE. 

 

Indien u besluit zich in te schrijven, wordt u gevraagd een aantal essentiële persoonsgegevens te verstrekken met het oog op het beheer van de gevraagde producten of diensten (naam, voornaam, e-mail, postadres, enz.). U kunt ook gevraagd worden om vrijwillig een reeks aanvullende gegevens te verstrekken voor informatie en marketing van aanbiedingen, diensten of activiteiten die daarmee verband houden en beperkt zijn tot de activiteiten en diensten van Basim Design S.L. 

 

WAARHEIDSGETROUWHEID VAN DE INFORMATIE.

 

De gebruikers zullen in ieder geval reageren op de waarheidsgetrouwheid van de verstrekte gegevens, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor het doorgeven van elke wijziging hierin, en Basim Design S.L. zal worden vrijgesteld van elke vorm van verantwoordelijkheid in dit opzicht. Basim Design S.L. behoudt zich het recht voor om iedere gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd de andere acties die bij wet worden ondernomen. 

 

TOEGANG TOT DE GEGEVENS. 

 

Geen enkele derde die niet tot de voornoemde verantwoordelijken behoort, zal in elk geval rechtstreeks toegang kunnen krijgen tot uw persoonsgegevens zonder uw uitdrukkelijke toestemming voor elke gelegenheid, met uitzondering van diegenen die verantwoordelijk worden geacht voor de behandeling en die toegang nodig hebben om de dienst van beheer of ontwikkeling van de activiteit te verlenen. 

 

GEBRUIKERSRECHTEN. 

 

De gebruiker heeft het recht van toegang, annulering, rectificatie en verzet erkend en kan dit recht uitoefenen door zich schriftelijk te wenden tot de in punt 1 vermelde adressen, zich te identificeren en zijn verzoek te preciseren, en een fotokopie van zijn identiteitskaart of een gelijkwaardig document over te leggen. U kunt ook een e-mail sturen naar het adres info@jessicabataille.com. Gelieve kennis te nemen van de procedure van Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december in artikel 25 met het oog op de uitoefening van uw rechten. 

 

COMMERCIËLE COMMUNICATIE. 

 

Basim Design S.L. zal, krachtens de Wet 34/2002, van 11 juli, van Diensten van de Informatiemaatschappij en Elektronische Handel, in geen geval 

 

reclame en mededelingen voor verkoopdoeleinden of andere van commerciële aard aan de gebruikers te zenden zonder hun voorafgaande verzoek of toestemming. Evenzo zullen zij geen ongevraagde of eerder toegestane berichten verzenden, noch reeksen van ongevraagde of eerder toegestane elektronische berichten. 

 

AFMELDING VAN MEDEDELINGEN IN ELEKTRONISCH FORMAAT. 

 

Basim Design S.L. informeert de gebruikers dat